Termékek
   Utoljára megtekintett
   Még nem tekintett meg egy terméket sem.
   Bankkártyás és PayPal fizetés

   SZÁLLÍTÁSI MÓDOK
   images (249×203)
   CSOMAGKERESŐ

   Kövesse nyomon küldeményét!

   images (249×203)

   ADATKEZLÉSI SZABÁLYZAT


   CÉGNÉV:    MARKETONE HUNGARY KFT.
   SZÉKHELY: 2030 Érd Péter utca 16
   ADÓSZÁM: 26261779-2-13
   KÉPVISELI: Dencs Tamás, Hricz Roland:(a továbbiakban: SzepsegSpecialista.hu)


   Jelen Szabályzat a SzepsegSpecialista.hu adatkezelési tevékenységének belső
   szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
   RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
   adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
   áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
   adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.
   A Szabályzat megállapítása és módosítása a tulajdonosok hatáskörébe tartozik.
   Kelt,Diósd 2018.május 20.


   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   2. oldal
   TARTALOMJEGYZÉK
   I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
   1.§ A Szabályzat célja és hatálya
   2.§ Fogalommeghatározások
   II. FEJEZET - AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
   3.§ Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
   4.§ Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés
   5.§ A SzepsegSpecialista.hu adatkezelési tájékoztatója
   III. FEJEZET - SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
   6.§ Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
   7.§ Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek
   elérhetőségi adatai
   8.§ Látogatói adatkezelés a SzepsegSpecialista.hu honlapján - Tájékoztatás
   sütik (cookie-k) alkalmazásáról
   9.§ Regisztráció a SzepsegSpecialista.hu honlapján
   10.§ Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
   11.§ Közösségi irányelvek / Adatkezelés a SzepsegSpecialista.hu Facebook
   oldalán
   12.§ Adatkezelés a SzepsegSpecialista.hu webáruházában
   13.§ Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
   14.§ Direkt marketing célú adatkezelés
   IV. FEJEZET - JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
   15.§ Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
   V. FEJEZET - ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
   16.§ Adatbiztonsági intézkedések
   VI. FEJEZET – A SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATFELDOLGOZÓ
   TEVÉKENYSÉGE
   17.§ Adatfeldolgozó tevékenységek
   18. § Adatfeldolgozói garancianyújtás
   19. § A megbízó (adatkezelő) kötelezettségei és jogai
   20. § SzepsegSpecialista.hu, mint adatfeldolgozó kötelezettségei és jogai
   21. § A SzepsegSpecialista.hu adatfeldolgozási tevékenységének általános
   szerződési feltételei
   VII. FEJEZET - ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
   22. § Az adatvédelmi incidens fogalma
   23. § Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása
   24. § Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   3. oldal
   VIII. FEJEZET - ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES
   KONZULTÁCIÓ
   25. § Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
   IX. FEJEZET - AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
   26.§ Tájékoztatás az érintett jogairól
   X. FEJEZET - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
   27. § A Szabályzat megállapítása és módosítása
   MELLÉKLETEK
   1. melléklet Adatkérő lap személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez
   2. melléklet Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól
   személyes adatai kezelése vonatkozásában
   3. melléklet Adatkezelési kikötés természetes személlyel kötött szerződéshez
   4. melléklet Hozzájáruló nyilatkozat jogi személy szerződő partnerek természetes
   személy képviselőinek elérhetőségi adatai kezeléséhez
   5.a melléklet Az adatfeldolgozási tevékenység általános szerződési feltételei -
   Csomagküldő szolgálat felé – MPL ZRT.
   5.b melléklet Az adatfeldolgozási tevékenység általános szerződési feltételei -
   Csomagküldő szolgálat felé – FOXPOST ZRT.
   5.c melléklet Az adatfeldolgozási tevékenység általános szerződési feltételei -
   Könyvelőirodák részére
   5.d melléklet Az adatfeldolgozási tevékenység általános szerződési feltételei -
   IT szolgáltató felé
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   4. oldal
   I. FEJEZET
   ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
   1. § A Szabályzat célja és hatálya
   (1) E Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések
   megalapozása, amelyek biztosítják, hogy a szepsegspecialista.hu adatkezelő és
   adatfeldolgozó tevékenysége megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
   TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes
   személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
   ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
   helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá
   az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
   CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.
   (2) E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok
   szepsegspecialista.hu általi kezelésére terjed ki.
   (3) Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e
   szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.
   (4) Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi
   személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi
   személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. (GDPR (14))
   2. § Fogalommeghatározások
   E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a Rendelet 4.
   cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:
   1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
   („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy,
   aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név,
   szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,
   fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
   vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
   2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
   nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
   gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
   lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb
   módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
   korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
   3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
   kezelésük korlátozása céljából;
   4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan
   formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez
   fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi
   teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   5. oldal
   preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási
   helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére
   használják;
   5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
   következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható
   meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve
   hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési
   intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható
   természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
   6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
   decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya,
   amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
   7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
   vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és
   eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és
   eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az
   adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami
   jog is meghatározhatja;
   8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
   ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
   adatokat kezel;
   9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
   vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik,
   függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi
   vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá
   személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi
   szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően
   az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
   10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
   ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az
   adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő
   vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
   felhatalmazást kaptak;
   11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és
   megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett
   nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
   beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
   12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
   vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
   megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
   azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   6. oldal
   II. FEJEZET
   AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
   3. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
   (1) Amennyiben a szepsegspecialista.hu hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván
   végezni, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az 1. számú
   melléklet szerinti adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.
   (2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a szepsegspecialista.hu internetes
   honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az
   információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre
   vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan
   nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett
   hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A
   hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül
   hozzájárulásnak.
   (3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes
   adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is
   szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell
   adni.
   (4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely
   más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a
   hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen
   megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában,
   világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen
   nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.
   (5) A szepsegspecialista.hu nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan
   személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem
   szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
   (6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni,
   mint annak megadását.
   (7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az
   adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá
   vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül,
   valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
   4. § Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés
   (1) A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az
   adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul
   szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   7. oldal
   (2) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett
   hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az
   érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az
   adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt
   egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos
   minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
   adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
   időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó
   jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
   tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
   jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás
   megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való
   utalás nyilvánosságra hozatalával is.
   5. § A SzepsegSpecialista.hu adatkezelési tájékoztatója
   (1) A szepsegspecialista.hu általános adatkezelési tájékoztatóját a 2. számú
   melléklet tartalmazza.
   (2) A szepsegspecialista.hu valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az
   érintett jogainak gyakorlását.
   III. FEJEZET
   SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
   6. § Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
   (1) A szepsegspecialista.hu szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése,
   teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele
   vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét,
   születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói,
   őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely,
   telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát,
   vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók
   listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az
   adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő
   lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a
   szepsegspecialista.hu ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó
   munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és
   adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés
   megszűnését követő 5 év.
   (2) Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell,
   hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás
   történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére
   történő átadásáról tájékoztatni kell. A természetes személlyel kötött szerződéshez
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   8. oldal
   kapcsolódó adatkezelési kikötés szövegét jelen Szabályzat 3. számú melléklete
   tartalmazza.
   7.§ Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek
   elérhetőségi adatai
   (1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe,
   telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.
   (2) A személyes adatok kezelésének célja: a szepsegspecialista.hu jogi személy
   partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett
   hozzájárulása.
   (3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a
   szepsegspecialista.hu ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
   (4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett
   képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
   (5) Az adatfelvételi lap mintáját jelen Szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza.
   Ezen nyilatkozatot az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló
   munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel és a nyilatkozat aláírásával
   kérnie kell hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az
   adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.
   8. § Látogatói adatkezelés a szepsegpecialista.hu honlapján - Tájékoztatás
   sütik (cookie) alkalmazásáról
   (1) A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a
   látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később
   ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát.
   (2) Egy felhasználónak az elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett
   felhasználó világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő –
   tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt
   adathoz hozzáférni (2003. évi C. törvény 155.§/4/). Ez alapján a
   szepsegspecialista.hu honlapján az első látogatáskor egy rövid összefoglalót kell
   adni a látogató számára a sütik alkalmazásáról, és egy linken keresztül utalni kell a
   teljes körű tájékoztató elérhetőségére (2. számú melléklet szerinti adatkezelési
   tájékoztató). E tájékoztatóval a szepsegspecialista.hu biztosítja hogy a látogató a
   honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt
   és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szepsegspecialista.hu
   mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel
   közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
   (3) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi
   szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
   bekezdése szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon
   személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag
   elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   9. oldal
   esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az
   információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
   eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a
   szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok
   teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges
   mértékben és ideig.
   9. § Regisztráció a szepsegspecialista.hu honlapján
   (1) A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet
   bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a
   négyzet előre bejelölése.
   (2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév,
   keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító, számlázási,
   postázási név és cím.
   (3) A személyes adatok kezelésének célja:
   1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
   2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
   3. Tájékoztatás a szepsegspecialista.hu termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési
   feltételeiről, akcióiról.
   4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.
   5. A honlap használatának elemzése.
   (4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
   (5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a
   szepsegspecialista.hu ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos
   feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a szepsegspecialista.hu IT
   szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.
   (6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás aktív
   fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
   10 § Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
   (1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre
   vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai
   kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során az Adatkezelési
   tájékoztatót (2. melléklet) egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevéről az érintett a
   hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben
   tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti.
   Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.
   (2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév,
   keresztnév), e-mail címe.
   (3) A személyes adatok kezelésének célja:
   1. Hírlevél küldése a szepsegspecialista.hu termékei, szolgáltatásai tárgyában
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   10. oldal
   2. Reklámanyag küldése
   (4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
   (5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a
   szepsegspecialista.hu ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos
   feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a szepsegspecialista.hu IT
   szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,
   (6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig,
   vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
   11. § Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Szepsegspecialista.hu Facebook /
   Instagram oldalán
   A szepsegspecialista.hu nem felel a Facebook/Instagram felhasználók által közzétett
   jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A szepsegspecialista.hu nem
   felel semmilyen, a Facebook/Instagram működéséből adódó hibáért, üzemzavarért
   vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.
   12. § Adatkezelés a szepsegspecialista.hu webáruházában
   (1) A szepsegspecialista.hu által működtetett webáruházban történő vásárlás
   szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
   valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
   szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti
   szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is.
   Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.
   (2) A szepsegspecialista.hu a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő
   szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása,
   módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak
   számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából
   kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges
   természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény
   13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, email
   címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.
   (3) A szepsegspecialista.hu számlázás céljából kezelheti az információs
   társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes
   személyazonosító adatokat, lakcímet, szállítási címet, valamint a szolgáltatás
   igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001.
   évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.
   (4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a
   szepsegspecialista.hu ügyfélszolgálattal, pénzüggyel, szállítással, marketing
   tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a
   szepsegspecialista.hu adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói,
   az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a szepsegspecialista.hu IT
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   11. oldal
   szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat
   munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.
   (5) A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás
   fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig),
   vásárlás esetén a vásárlás évét követő év 6 év végéig.
   (6) A webáruházban történő vásárlás során az Adatkezelési tájékoztatót (2.
   melléklet) egy linkkel elérhetővé kell tenni.
   13. § Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
   (1) Ha a szepsegspecialista.hu ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§)
   szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét,
   címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját, adóazonosító jelét. A
   játékban való részvétel önkéntes. Az adatkezelési hozzájárulás a jelen szabályzat
   1. számú melléklete szerinti adatkérő lap szerinti tartalommal kérhető.
   (2) A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének
   megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az
   érintett hozzájárulása.
   (3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a
   szepsegspecialista.hu ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
   adatfeldolgozóként a szepsegspecialista.hu IT szolgáltatója szerverszolgáltatást,
   könyvvitelt végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói.
   (4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás
   végelszámolásáig, nyertes adatai esetén 8 év a számviteli iratok megőrzése céljából.
   14. § Direkt marketing célú adatkezelés
   (1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint
   reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés),
   így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni
   kommunikációs eszköz útján - a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel
   - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és
   kifejezetten hozzájárult.
   (2) A szepsegspecialista.hu által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető
   személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail
   címe, online azonosító.
   (3) A személyes adatok kezelésének célja a szepsegspecialista.hu tevékenységéhez
   kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok,
   hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail)
   történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott
   elérhetőségekre.
   (4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   12. oldal
   (5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a
   szepsegspecialista.hu ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
   adatfeldolgozóként a szepsegspecialista.hu IT szolgáltatója szerverszolgáltatást
   végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.
   (6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
   (7) A direkt marketing célú adatkezeléshez való hozzájárulásra a jelen szabályzat 1.
   melléklete szerinti adatkérő lap alkalmazható.
   V. FEJEZET
   JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
   15. § Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
   (1) A szepsegspecialista.hu jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt
   adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a
   vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek
   törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló
   2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím,
   adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím,
   a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az
   utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől
   függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési
   bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi
   jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány
   száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.
   (2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony
   megszűnését követő 8 év.
   (3) A személyes adatok címzettjei: a szepsegspecialista.hu adózási, könyvviteli,
   bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és
   adatfeldolgozói.
   (2) A személyes adatok címzettjei: a szepsegspecialista.hu vezetője, iratkezelést,
   irattározást végző munkavállalója, a közlevéltár munkatársa.
   VI. FEJEZET
   ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
   16. § Adatbiztonsági intézkedések
   (1) A szepsegspecialista.hu valamennyi célú és jogalapú adatkezelése
   vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni
   azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási
   szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   13. oldal
   (2) Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy
   jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan
   nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
   (3) A szepsegspecialista.hu a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és
   kezeli.
   (4) A szepsegspecialista.hu az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és
   vírusvédelemmel látja el.
   (5) A szepsegspecialista.hu munkavállalója a munkahelyi gépéhez csatlakoztathatja
   saját számítástechnikai eszközeit, adattároló és rögzítő eszközeit.
   (6) A szepsegspecialista.hu az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást
   számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság
   követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten,
   ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a
   feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
   (7) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az
   adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
   a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
   b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi,
   adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
   c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat
   adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy
   továbbíthatják;
   d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat,
   mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
   e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
   f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
   (8) A szepsegspecialista.hu a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az
   elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.
   (9) A szepsegspecialista.hu által kezelt személyes adatok interneten történő
   megosztása tilos!
   (10) A munkahelyen és a szepsegspecialista.hu eszközein fájl letöltő-, játék-,
   csevegő-, szexuális szolgáltatásokat kínáló oldalak látogatása szigorúan tilos!
   (11) Külső forrásból kapott vagy letöltött, nem engedélyezett programok használata
   tilos!
   (12) Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai
   védelmét.
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   14. oldal
   VII. FEJEZET
   A SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGE
   17.§ Adatfeldolgozó tevékenységek
   A szepsegspecialista.hu az alábbi tevékenységek tekintetében végez
   adatfeldolgozást:
   6920 - Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
   6311 - Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
   6312 - Világháló-portál szolgáltatás
   5320 - Egyéb postai, futárpostai tevékenység
   18. § Adatfeldolgozói garancianyújtás
   (1) A szepsegspecialista.hu adatfeldolgozóként garantálja – különösen a
   szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – hogy a Rendelet
   követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket
   végrehajtja, ideértve az adatkezelés biztonságát is.
   (2) Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes
   adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló
   megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk
   megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.
   (7) A szepsegspecialista.hu megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik.,
   az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására
   alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására kötelezettséget vállal.
   (8) A szepsegspecialista.hu az állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás
   jogi és technikai feltételeivel rendelkezik.
   (10) A szepsegspecialista.hu vállalja, hogy a megbízó adatkezelő rendelkezésére
   bocsát minden olyan információt, amely az adatfeldolgozó igénybevételére
   vonatkozó jogi rendelkezéseknek való megfelelés igazolásához szükséges.
   19. § A megbizó (adatkezelő) kötelezettségei és jogai
   1. Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti
   tevékenység végrehajtását.
   2. Adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai
   jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az Adatfeldolgozó
   köteles haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása
   vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne.
   3. Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen
   szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja,
   hozzájárulásukat beszerezze.
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   15. oldal
   20. § Szepsegspecialista.hu, mint adatfeldolgozó kötelezettségei és jogai
   1. Utasítási jog: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során kizárólag az Adatkezelő
   írásbeli utasítása alapján jár el.
   2. Titoktartás: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett
   személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon
   alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az
   általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget
   vállaljanak.
   3. Adatbiztonság: Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a
   megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és
   céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó
   valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és
   szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének
   megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz
   annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz
   hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő
   utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való
   eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Az Adatfeldolgozó gondoskodik
   arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés
   útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával
   összefüggésben férjenek hozzá. Az Adatfeldolgozó gondoskodik a felhasznált
   eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről. Az adatokat tároló
   eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el,
   gondoskodik annak fizikai védelméről is. Adatfeldolgozó a szerződésben
   meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal
   rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az
   általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi
   rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az
   adatfelvétel célja és módja tekintetében.
   4. További adatfeldolgozó igénybevétele: Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy további
   adatfeldolgozót csak a Rendeletben és az Infotv-ben meghatározott feltételek
   teljesítése mellett vesz igénybe. Az adatkezelő jelen szerződésben általános
   felhatalmazást ad az Adatfeldolgozónak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót)
   vegyen igénybe1. Az Adatfeldolgozó a további adatfeldolgozó igénybe vételét
   megelőzően tájékoztatja az adatkezelőt a további adatfeldolgozó személyéről,
   valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról. Ha az
   adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybe vételével
   szemben kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére az adatfeldolgozó
   kizárólag a kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult. Ha az
   1 Ez a kikötés teljes bizonyító erejű magánokirati formát követel az Infotv. tervezet
   szerint. A Pp. 325.§ /1/ d) pontja szerint ennek megfelel, ha az okiratot a jogi személy
   képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően aláírja.
   Nem jogi személy esetén 2 tanú alkalmazása szükséges.
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   16. oldal
   adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési
   tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, erre
   köteles írásba foglalt szerződést kötni, és abban a további adatfeldolgozóra is
   ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíteni, mint amelyek az
   adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött jelen szerződésben szerepelnek,
   különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell
   nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal
   biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet követelményeinek. Ha a
   további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó
   adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további
   adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.
   5. Együttműködés az Adatkezelővel:
   a) Szepsegspecialista.hu, mint adatfeldolgozó tevékenysége során minden megfelelő
   eszközzel segíti az Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése,
   ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében.
   b) Szepsegspecialista.hu, mint Adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt a Rendelet 32–
   36. cikk (Adatbiztonság, Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció) szerinti
   kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az
   adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.
   c) Szepsegspecialista.hu , mint adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezésére
   bocsát minden olyan információt, amely a Rendelet 28. cikkében (Az adatfeldolgozó)
   meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá
   amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más
   ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Ezen ponttal
   kapcsolatban az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy
   véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós
   adatvédelmi rendelkezéseket.
   21.§ A Szepsegspecialista.hu adatfeldolgozási tevékenységének általános
   szerződési feltételei
   (1) A szepsegspecialista.hu az adatfeldolgozási tevékenységre a megbízóval írásbeli
   szerződést köt.
   (2) A szepsegspecialista.hu adatfeldolgozási tevékenységének általános szerződési
   feltételeit jelen szabályzat 5.a/5.b/5.c/5.dw számú melléklete tartalmazza.
   (3) Az általános szerződési feltétel tartalmát a másik féllel a szerződéskötést
   megelőzően meg kell ismertetni, és azt a másik félnek el kell fogadnia.
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   17. oldal
   VIII. FEJEZET
   ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
   22. § Az adatvédelmi incidens fogalma
   (1) Adatvédelmi incidens:: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
   más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
   elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
   jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)
   (2) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon
   elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott
   fizetési papírok); adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták
   illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.
   23. § Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása
   (1) Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások
   betartása a szepsegspecialista.hu vezetőjének feladata.
   (2) Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési
   kisérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.
   (3) Amennyiben a szepsegspecialista.hu ellenőrzésre jogosult munkavállalói a
   feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul
   értesíteniük kell a szepsegspecialista.hu vezetőjét.
   (4) A szepsegspecialista.hu munkavállalói kötelesek jelenteni a
   szepsegspecialista.hu vezetőjének, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha
   adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.
   (5) Adatvédelmi incidens bejelenthető a szepsegspecialista.hu központi e-mail
   címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek
   jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.
   (6) Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a szepsegspecialista.hu vezetője – az
   informatikai, pénzügyi és működési vezető bevonásával – haladéktalanul
   megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni,
   hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg
   kell állapítani:
   a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
   b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
   c. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
   d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
   e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   18. oldal
   f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.
   (7) Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket,
   személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az
   incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről.
   Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés
   visszaállítását.
   24. § Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
   (1) Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
   a) az érintett személyes adatok körét,
   b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
   c) az adatvédelmi incidens időpontját,
   d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
   e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
   f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
   (2) A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig
   meg kell őrizni.
   IX. FEJEZET
   ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ
   25. § Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
   (1) Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa –,
   figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira,
   valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
   szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést megelőzően
   hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a
   személyes adatok védelmét hogyan érintik. Olyan egymáshoz hasonló típusú
   adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz hasonló magas kockázatokat
   jelentenek, egyetlen hatásvizsgálat keretei között is értékelhetőek.
   (2) Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés az
   adatkezelő által a kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában
   valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését
   megelőzően az adatkezelő konzultál a felügyeleti hatósággal.
   (3) Az adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció részletes szabályaira a
   rendelet 35-36. cikkei és az Info tv. rendelkezései irányadók.
   X. FEJEZET
   AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
   26.§ Tájékoztatás az érintett jogairól
   (1) Az érintett jogai röviden összefoglalva:
   1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
   2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   19. oldal
   3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a
   személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
   4. Az érintett hozzáférési joga
   5. A helyesbítéshez való jog
   6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
   7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
   8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
   korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
   9. Az adathordozhatósághoz való jog
   10. A tiltakozáshoz való jog
   11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
   12. Korlátozások
   13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
   14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz
   való jog)
   15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
   16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
   jogorvoslathoz való jog
   (2) Az érintett jogai részletesen:
   1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának
   elősegítése
   1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó
   valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és
   könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell
   nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az
   információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat
   is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy
   más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
   1.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.
   1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
   beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai
   gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a
   Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az
   érintettet tájékoztatni kell.
   1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán,
   késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
   belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,
   hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet
   bírósági jogorvoslati jogával.
   1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és
   intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj
   számítható fel.
   A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   20. oldal
   2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől
   gyűjtik
   2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
   információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
   Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:
   a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
   b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
   c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés
   jogalapjáról,
   d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy
   harmadik fél jogos érdekeiről,
   e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik - , illetve a
   címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
   e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy
   nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
   2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek
   az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:
   a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
   időtartam meghatározásának szempontjairól;
   b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
   személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
   kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
   valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
   c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás
   bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a
   visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
   d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
   e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses
   kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az
   érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges
   következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
   f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint
   legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan
   érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az
   érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
   2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból
   további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia
   kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
   Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke
   tartalmazza.
   3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a
   személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   21. oldal
   3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az
   érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított
   legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való
   kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel
   alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a
   személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2.
   pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok
   kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy
   az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.
   3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog)
   írtak irányadók.
   E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.
   4. Az érintett hozzáférési joga
   4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
   vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
   adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az
   előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15.
   cikk).
   4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
   történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a
   továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
   4.3. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát
   az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért
   az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat
   számíthat fel.
   Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke
   tartalmazza.
   5. A helyesbítéshez való jog
   5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
   nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
   5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a
   hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
   kiegészítését is.
   Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.
   6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
   6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
   nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra,
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   22. oldal
   hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
   törölje ha
   a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
   gyűjtötték vagy más módon kezelték;
   b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
   adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
   ok az adatkezelésre,
   d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
   e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
   előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
   f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs
   társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
   6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
   a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
   céljából;
   b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség
   teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
   gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
   c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
   d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
   statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné
   tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
   e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
   A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke
   tartalmazza.
   7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
   7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás
   kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
   érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
   jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
   közérdekéből lehet kezelni.
   7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést
   ha ha az alábbiak valamelyike teljesül:
   a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
   időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a
   személyes adatok pontosságát;
   b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
   azok felhasználásának korlátozását;
   c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
   de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
   védelméhez; vagy
   d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
   időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
   indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   23. oldal
   7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni
   kell.
   A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.
   8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
   korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
   Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről
   vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,
   kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az
   érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
   E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.
   9. Az adathordozhatósághoz való jog
   9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,
   általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
   körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
   hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
   akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
   bocsátotta, ha
   a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
   b) az adatkezelés automatizált módon történik.
   9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
   továbbítását is.
   9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17.
   cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz
   való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az
   adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett
   feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
   szabadságait.
   A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.
   10. A tiltakozáshoz való jog
   10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
   tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1)
   e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett
   rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a
   személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy
   az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
   élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
   jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
   10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
   érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   24. oldal
   célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
   üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen
   üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
   továbbiakban e célból nem kezelhetők.
   10.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során
   kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást
   egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
   10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált
   eszközökkel is gyakorolhatja.
   10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból
   vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
   kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen,
   kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében
   van szükség.
   A vonatkozó szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.
   11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
   11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
   adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
   joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
   11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
   a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
   érdekében szükséges;
   b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
   lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
   védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
   c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
   11.3. Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles
   megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos
   érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az
   adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a
   döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
   A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.
   12. Korlátozások
   Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
   jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22.
   cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok
   és szabadságok lényeges tartalmát.
   E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.
   13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   25. oldal
   13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
   természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek
   indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi
   incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
   adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:
   a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó
   nevét és elérhetőségeit;
   c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető
   következményeket;
   d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy
   tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő
   esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
   13.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike
   teljesül:
   a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
   végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
   tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
   titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem
   jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
   b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket
   tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas
   kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
   c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
   érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
   hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
   tájékoztatását.
   A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.
   14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági
   jogorvoslathoz való jog)
   Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen
   a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye
   szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes
   adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a
   panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos
   eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél
   jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
   E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.
   15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
   jog
   15.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme
   nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági
   SZEPSEGSPECIALISTA.HU ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
   ___________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   26. oldal
   jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével
   szemben.
   15.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme
   nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes
   felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem
   tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről
   vagy annak eredményéről.
   15.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye
   szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
   15.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel
   kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg
   véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a
   véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
   E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.
   16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
   jogorvoslathoz való jog
   16.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó
   jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog –
   sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha
   megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése
   következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
   16.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő
   vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell
   megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye
   szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
   valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
   E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.
   XI. FEJEZET
   ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
   27. § A Szabályzat megállapítása és módosítása
   A Szabályzat megállapítására és módosítására a szepsegspecialista.hu tulajdonosai
   jogosultak.

   Adatfeldolgozói és adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

   Kosár
   Az Ön kosara jelenleg üres!
   Hírlevél feliratkozás

   Akciók, újdonságok, óriási kedvezmények elsőként!

   Vezetéknév: 
   Keresztnév: 
   E-mail: 
   Biztonsági kód: 
   Gépelje be a biztonsági kódot:

   Feliratkozás

   GARANCIA, JÓTÁLLÁS
   HŰSÉGPONT RENDSZER
   Kosárba

   Kosárba helyezve

   Betöltés...

   ...
   Hiba

   Sikertelen művelet

   Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.